Top Gegalvaniseerde tackernagels Geheimen

90 dragende binnenmuur snelbouw Een NBN EN Voorschriften voor metselstenen Deel 3: Metselbaksteen kan zijn aangaande inzet. Enkel stenen behorende tot categorie I in overeenstemming met NBN EN mogen toegepast worden. De stenen dragen dit BENOR-merk of gelijkwaardig. Voor elke bezorging is een certificaat over oorsprong gevoegd. De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring vanwege met de ontwerper. Specificaties Stenen: formaat (lxbxh): modulair formaat op verzoek over aannemer bruto gespleten volumemassa: min. 800 kg/m³ (tolerantiecategorie D1 of D2) genormaliseerde doorsnee druksterkte f b : min. 10 N/mm² groepsindeling: groep 4 kopvlak: vlak oppervlak: selectie aannemer Type mortel: mortel wegens algemene inzet overeenkomstig art Dikte van de voegen: naar selectie aannemer rekening houdend betreffende hierboven vermeld morteltype Metselverband: halfsteens verband Een dragende binnenmuren geraken ter plaatse gemetst volgens art Dit metselwerk is uitgevoerd in overeenstemming met de regels aangaande de kunst en overeenkomstig een richtlijnen over een fabrikant. Keuring Beschadigde stenen mogen niet verwerkt worden. Is zodra beschadiging beschouwd: Iedere gebroken steen of elke hoek ofwel randschade waarvan dit volume hoger is dan 20 cm³. Wegens stenen welke aangewend moeten worden in herkenbaar blijvend metselwerk geraken eveneens wanneer beschadiging beschouwd: Een afgestoten hoek, rand ofwel nerf betreffende opgebrachte (glazuur)lagen, ofwel zichtbare scheuren of afgeschuurde bezanding of profilering, vanwege zover deze voor een zichtvlakken over een baksteen wanneer storend moeten geraken beschouwd.

Een plaatsing gebeurt volgens een op dit plaattype en oppervlaktebehandeling afgestemde manier, o.a. door de keuze van een bevestigingsmiddelen en een plaatsingsrichting. De plaatsingsvoorschriften over de fabrikant worden nauwkeurig opgevolgd vulelementen aluminium PM Meting aard van een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs over een buitenschrijnwerk. Vulelementen bestaande uit ons isolerende kern gecacheerd met aluminium platen. Een aluminiumplaten beantwoorden met de normen NBN EN 573, NBN EN 485 en DIN Specificaties Warmtedoorgangscoefficiënt (U dan ook-waarde) vulpaneel: max. 5,2 W/m2K Aard van de aluminiumplaten: Nominale dikte: minimaal 2,5 mm. Afwerking en kleur: identiek met die betreffende de raamprofielen. Aanvullende specificaties Aard vanhet isoloatiemateriaal betreffende hoge densiteit PPur ofwel PIR. Een platen worden beschermd betreffende een afneembare polyethyleenfilm. De vulelementen geraken geplaatst in ons open systeem. Toepassing Zie buitenschrijnwerk - borderel Deur betreffende nooddouche en technisch lokaal. Portiersgebouw containerpark Boom 134

De karakteristieken van de hechtingsmaterialen beantwoorden aan hoofdstuk 3 van TV 237. Ons technische documentatie van de tegellijm is ter goedkeuring voorgelegd met de architect. Een opbouw met de leg- en voegmaterialen, elastische kitten en de nodige rand-, scheidings- en uitzetvoegen wordt gekozen in functie over de plaatsingsomstandigheden en het soort tegel. Een materialen vanwege een afwerkingsvoegen tussen de tegels antwoorden aan 3.5 over TV 237. Zij dienen te verenigbaar bestaan met de aangewende legmortel ofwel plaatsingslijm. Dit zand van de voegspecie bevat nauwelijks kleurende stoffen en bevat geen klei en ijzerhoudende deeltjes. Een producten voor uitzettingsvoegen voldoen aan 3.6 over TV 237. Vóór dit aanbrengen over de kit dien men een voeg voorzien van een voegbodem ofwel over een andere kunststof die de hechting met een kit met een voegbodem verhindert. Dit toepassen betreffende ons rubberbitumenkit is niet toegelaten. De plaatsing aangaande de tegels gaat voordoen overeenkomstig een richtlijnen beschreven in hoofdstuk 6 aangaande TV 237. De toleranties bijvoorbeeld geregistreerd in tabel 9 over TV 237 zijn betreffende inzet. Voor de vlakheid aangaande de tegels wordt echter een strengere tolerantie geëist: maximale afwijking over 0,5%. Keuring Een keuring over een materialen en controle aangaande een werken zullen voordoen overeenkomstig hoofdstuk 7 met TV tegelvloeren keramisch/getrokken tegels FH m2 Meting meeteenheid: ieder m2 meetcode: netto oppervlakte gemeten tussen een onafgewerkte muren. De oppervlakten geraken over de voegen en naden heen gemeten. Mee betegelde deurtussenruimten worden meegerekend. Openingen en onderbrekingen hoger vervolgens 0,50 m2 worden afgetrokken. aard aangaande de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Portiersgebouw containerpark Boom 149

Een afdichtingsmat, lijm en alle verbindings-, verschijning- en hulpstukken zijn betreffende gelijke fabrikant. volgens voorschriften fabrikant. Een wandbetegeling sluit aan bij een uitvoering betreffende de voorziene tegeldouche. Daar wordt een dubbele afdichting voorzien voor douche- en badranden en keukenwerkbladen, d.w.z. dat de voeg een allereerste maal dien opgespoten geraken vóór plaatsing over de wandbetegeling. Pas na visuele controle via de architect mag de betegeling aangebracht worden. Daar wordt toepassing geschapen van duurzaam elastische, niet-zuurhoudende sanitaire siliconen. Vanwege de afwerking betreffende de in dit zicht blijvende hoeken is gebruik geschapen van aangepaste aanmeldingen uit geanodiseerd kunststof. Voegdichting anti vloer betreffende bewegingsprofielen uit geanodiseerd aluminium. Inzet Kleedkamer: rondom douchecabine,volledige hoogte keuken: tussen werkbladen en hangkastjesin keuken Portiersgebouw containerpark Boom 165

De platen zijn bestemd mits spouwisolatie en bezitten aan een ATG-H productgoedkeuring of gelijkwaardig. Specificaties Isolatiedikte: volgens subartikel Afwerking: aan beide zijden voorzien aangaande een aluminiumfolie Randafwerking: tand en groef Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde): maximum 0,023 W/mK Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet aangaande toepassing) De platen bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig wegens inzet ingeval gedeeltelijke spouwvulling. Reactie voor dupliceert (NBN EN ): minimum klasse D-s2-d0 De platen geraken voorzien zodra gedeeltelijke spouwvulling. Een isolatielaag wordt uitgevoerd in één laag Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper zo niet aangaande toepassing) Ter bevordering aangaande de winddichtheid worden de naden en zichtbare plaatranden afgeplakt met een daartoe bestemde weersbestendige, duurzame tape. Een tape is aangebracht op ons pluizige, propere ondergrond en is aan bestaan volledige lengte juist aangedrukt spouwmuurisolatie buitenspouwblad PUR ofwel PIR/10 cm FH m2 Meting meeteenheid: per m2 meetcode: gemeten in overeenstemming met netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken aard van een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Inzet buitenspouwblad Portiersgebouw containerpark Boom 93

Meting aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) Een lokalen horen te overeenstemmen betreffende een voorschriften van het ARAB en aanbevelingen betreffende dit NAVB. Een keet dien behoorlijk verlicht bestaan, in de winter behoorlijk verhit kunnen worden en voorzien bestaan met aangepast meubilair. Deze bouwketen mogen niet gebruikt geraken voor dit opslaan van materialen en werktuig werflokalen sanitaire voorzieningen PM Een aannemer voorziet een nodige sanitaire voorzieningen met minimaal één (chemisch) toilet. Meting aard over de overeenkomst: Pro memorie (PM) Een sanitaire voorzieningen bestaan voorzien betreffende verlichting en een watervoorziening. Ze horen te overeenstemmen betreffende de eisen betreffende het ARAB inzake beveiliging en hygiëne. Portiersgebouw containerpark Boom 58

200 leidingnet & toebehoren - meestal Dit betreft de service, plaatsing en aansluitingen tot realisatie met een bedrijfsklaar warmtedistributienet, betreffende inbegrip betreffende alle toebehoren (bochten, T-stukken, aftakkingen, verbindingen, beugels, collectoren, ) en een vereiste drukproeven, betreffende uitzondering met dit kraanwerk. Er worden stalen leidingen gebruikt voor de hoofdleidingen in de technische ruimte, verder geraken daar kunststoffen leidingen gebruikt stalen buizen FH sog Schroefbare naadloze of gelaste stalen buizen tot en betreffende ND 32, van DN40 zijn dit nietschroefbare naadloze stalen buizen, gewone reeks. Al die leidingen worden met afschot tot de ketel ofwel een aftapkraan gelegd opdat het precies compleet mag geledigd worden. Alle hoogste punten geraken voorzien betreffende een ontluchtingsmogelijkheid (via radiator en/ofwel een automatische eenvoudig te verzorgen ontluchter). De leidingen dienen te gesneden geraken met ons speciaal snijtoestel en nadien nauwgezet worden afgebraamd; perfect rechtlijnig geplaatst geraken, waarbij iedere richtingsverandering ofwel aftakking uitstekend haaks wordt gerealiseerd d.

113 dakdoorbrekingen, bewegingsvoegen overeenkomstig een bepalingen betreffende TV 244, alsook de randafwerking (en/ofwel herstelling) t.a.v. aangrenzende constructies. De stroken zullen zoveel mogelijk uit één stuk, regelmatig en spanningsvrij, uitgerold en bevestigd geraken. De schikking aangaande langs- en dwarsnaden is dusdanig gekozen dat een volledige waterafvloeiing verzekerd kan zijn. Als een helling verdere dan 20% bedraagt moeten een schikkingen vanwege het bevestigen betreffende een dakdichting uitgevoerd worden volgens een technische goedkeuring ATG. Aan een dakranden geraken de hoeken tussen dit strekkende deel en de opkant, behoudens detailtekeningen, afgeschuind tussen een hoek van 45, betreffende schuin gesneden isolatiestroken afdichting & afwerking plat dak - waterdichtheidsproeven PM Algemeen Na uitvoering van een dakafdichting geraken een daken, ter beproeving betreffende een waterdichtheid bij drinkwater gezet gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig een bepalingen betreffende TV afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten PM Algemeen Een aannemer blijft gedurende een tijdperk over 10 jaar na een voorlopige oplevering, aansprakelijk voor een volledige waterdichtheid met de uitgevoerde dakafdichting. Bijkomend zal een aannemer voor de voorlopige oplevering ons door een fabrikant opgemaakt attest brengen, houdende ons 10-jarige fabriekswaarborg op gebreken m.b.t. de geleverde materialen (buiten voorbehoud op materialen en arbeidsloon als zich dientengevolge ons vervanging aangaande de dakbedekking zou opdringen). Dienaangaande dienen alle richtlijnen aangaande een producent van de dakdichtingsmaterialen (in overeenstemming met technische goedkeuring ATG) nauwgezet te worden nageleefd, onverminderd gebeurlijke tegenstrijdige bepalingen vermeld in het apart bestek bitumineuze dakafdichting - SBS bitumineuze dakafdichting - SBS/volgekleefd (T) FH m2 Meting meeteenheid: per m2 meetcode: netto horizontaal geprojecteerde dakoppervlakte.

246 voorgelegd worden aan de leidinggevende ingenieur. De aangewende bevestigingsmiddelen en een bevestigingswijze dienen evenals vanwege uitvoering ter goedkeuring voorgelegd te geraken aan de leidende ingenieur. In de verkoopprijs kan zijn steeds opnieuw
steeds weer inbegrepen: Dit leveren en publiceren ervan, betreffende inbegrip aangaande het afleveren en publiceren met de nodige draagprofielen, verbindingselementen en eventuele andere hulpelementen. Het vervaardigen betreffende de nodige openingen in een wanden en vloeren en dit eventueel aanpassen over een bestaande openingen. Het opruimen en afvoeren over alle stof, puin en afval die deze werkzaamheden met zichzelf meebrengen. Tenzij dit verder in dit bestek anders vermeld kan zijn, of zo daar andersluidende richtlijnen van een leidinggevende ingenieur zijn, dien er boven het hoogste punt over de kabelgang ons vrije hoogte blijven betreffende tenminste 150 mm. Ingeval een doorgang bij de kabelgang dien vrij blijven, bedraagt de vrije hoogte tussen een draagijzers, indien dit geoorloofd kan zijn, tenminste 2,10 meter. Een opgestelde kabelgangen horen te tenminste langs één zijde volledig vrij blijven, zodanig dat de kabels gemakkelijk in de goot geplaatst kunnen worden. Het behandeling met U dan ook-vormige ophangbeugels kan zijn teneinde die reden ook niet toegelaten. De ophanging gebeurt via geneesmiddel van gecadmieerde L-vormige draagprofielen, opdat één zijde almaar toegankelijk blijft voor dit toevoegen betreffende een nodige kabels. Een kabelgoot bestaan uit geperforeerde geprefabriceerde elementen uit U dan ook- ofwel C-vormig geplooide gegalvaniseerde staalplaat, waarvan de opstaande zijden, genoeg hoog zijn om een kabels zonder bevestiging in de goot te kunnen leggen.

Speciale zorg moet worden besteed aan het vermijden met contactgeluidsbruggen. Een plint mag geen contact met een vloer produceren, voor het aandrukken in de gebruikte lijm/mortel mag de open voeg tussen vloer en muur niet geraken gevuld betreffende mortel. Zeer goede randstroken geraken afgesneden, waarna een elastische voegen kunnen uitgevoerd worden. De randvoeg onderaan de plinten wordt uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk met TV 237. Het behandeling betreffende rubberbitumenkit kan zijn niet toegelaten. De kleur aangaande de kitten en een voegmortel kan zijn te kiezen via een ontwerper. Al die uitzet- en scheidingsvoegen bestaan inbegrepen en uit te voeren overeenkomstig de richtlijnen aangaande hoofdstuk 7 aangaande TV 237. Keuring Hoogteverschillen tussen plintstukken, die visueel onplezierig zijn én groter dan 2,5 mm worden afgekeurd. Toepassing Alle lokalen in dit gebouw betreffende uitzondering met een douches daar waar wandtegels more info tot anti een vloer geraken aangebracht. Portiersgebouw containerpark Boom 151

142 51. BINNENPLAATAFWERKING uitbekleding sanitaire toestellen algemeen uitbekleding sanitaire apparaten te betegelen lp uitbekleding sanitaire apparaten te betegelen langspeelplaat/gipskarton FH st De sanitaire apparaten geraken uitgewerkt met ons gipskartonplaat op regelwerk. Meting meeteenheid: per stuk, ongeacht een aard en afmetingen met dit sanitair apparaat aard met een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Een platen bestaan ongevoelig vanwege vocht of organische aantastingen en bestemd vanwege dit aanbrengen met een voorziene wandbetegeling tussen rubriek Specificaties regelwerk: selectie aannemer tussen: hout (voldoet aan STS 04.4, kan zijn geschaafd aan een zijden waarop een beplating is aangebracht en kan zijn beschermd betreffende ons procédé A2.1 overeenkomstig STS of van organische duurzaamheidsklasse twee; de houtsecties moeten een belangrijke constructie waarborgen en bestaan zo dat de bekledingsplaat met afwerking precies onder de badrand mag geraken geschoven) metaal (voldoet aan NBN EN 14195, verzinkt ZN 275 en minimale wanddikte aangaande profiel 0,6 mm; een secties moeten ons belangrijke constructie waarborgen en zijn zo dat een bekledingsplaat betreffende afwerking net onder de badrand mag geraken geschoven) Plaatmateriaal: vochtwerende gipskartonplaat, type H1 (wateropname max 5%), dikte 12,5 / mm Randdichtingen: elastische kit (neutrale sanitaire siliconen) Het raamwerk wordt vervaardigd uit een degelijk gemonteerd keperwerk van regels, stijlen en tussenstijlen.

Dit inbouwsysteem is betreffende identiek merk indien een closetpot. Dit element zit in een metalen model dat in het blauw gecoat. En kan zijn uitgerust betreffende een geluidsarm inbouwspoelreservoir in hoogwaardige kunststof, voorzien betreffende ons anticondensisolatie en een aangepast aansluitgarnituur wegens het waterdicht bevestigen betreffende dit spoelreservoir op de closetpot. De spoelinrichting kan zijn standaard uitgerust betreffende een waterbesparende dubbel instelbare leegloopinrichting (3 tot 7,5 liter). Het bezoekluik kan zijn afgedekt betreffende een elpee in kleurvaste kunststof betreffende twee in het deksel geïntegreerde drukknoppen. Specificaties Type : inbouw vanwege systeemwand /lichtwegend wand. Afmetingen : 500x1045mm diepte 120mm In hoogte verstelbaar : 0 20cm Voorzien voor standaard hangclosets tot maximaal 60cm lengte Bediening : drukknop in kunststof Wit grote en korte bol Een leegloopinrichting met overloopbuis en klep is voorzien aangaande ons dubbel instelbaar waterbesparend doseersysteem tussen 3 tot 7,5liter. Een montage gebeurt in overeenstemming met een voorschriften van de fabrikant en een aanduidingen op een plannen. Portiersgebouw containerpark Boom 182

..); hij gaat chemisch en mechanisch betreffende de waterdichting verenigbaar zijn. Een aannemer neemt een nodige voorzorgen tegen de beschadiging over dit dichtingsmembraan. Dit dichtingsmembraan zal ter hoogte van al die vloerdoorbrekingen, wanden en verticale structuurelementen betreffende zorg en betreffende minimale opstand aangaande 15 cm geplaatst geraken, waardoor de waterdichting blijvend verzekerd kan zijn. Keuring Een architect controleert de plaatsing van een waterdichtingsmembranen en kijkt de aansluitingsdetails en overlappingen na op hun goede uitvoering vochtwerende lagen - folies vochtwerende lagen folies/pe PM Een vochtwerende laag is een waterdichte (visqueen)polyethyleenfolie. Meting aard aangaande een overeenkomst: Pro memorie (PM). Een werken behoren te inbegrepen zijn in de posten betreffende een draagvloer op volle vloer, handige funderingsplaat, lp op putten en/ofwel vloerisolatie. Ze worden ook niet afzonderlijk opgemeten. Een folie mag niet kleven of gescheurd bestaan. Specificaties Dikte: minimum 0,2mm Portiersgebouw containerpark Boom 78

76 wachtbuis wegens teledistributie: 50 mm wachtbuis wegens drinkwater: 75 mm De aansluitbocht is aangepast aan de evenwijdige ofwel dwarse opstelling t.o.v. invoeropening. Een netbeheerder is tijdig geraadpleegd om de exacte regio over een binnenkomende nutsvoorzieningen te kennen. Een aannemer zit de aansluitbocht in in de funderingswand en zorgt een waterdichte verbinding aansluitbocht-betonwand. De voorschriften betreffende de distributienetbeheerder moeten strikt gevolgd geraken. Bij de service dienen te de openingen aangaande een aansluitbocht nauwgezet afgedicht bestaan betreffende eenvoudig te verminderen ophouden. De bovenzijde aangaande de toegangsopeningen in de fundering ligt op summier 600 mm bij het definitieve maaiveld. Een toegangsopeningen met of naar de aansluitbocht in een thuis eindigen minimum 30 mm boven de afgewerkte binnenvloer. Ingeval het benodigd is, moeten een toegangen met de aansluitbocht worden verlengd betreffende standaard thermoplastische buizen met gladde binnenwand. Een as met de buizen bevindt zich op ten minste 120mm betreffende een afgewerkte wand. Een wachtbuizen vertrekken van een aansluitbocht en eindigen behalve mekaar met een rooilijn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Top Gegalvaniseerde tackernagels Geheimen”

Leave a Reply

Gravatar