Top Gegalvaniseerde tackernagels Geheimen

90 dragende binnenmuur snelbouw Een NBN EN Voorschriften voor metselstenen Deel 3: Metselbaksteen kan zijn aangaande inzet. Enkel stenen behorende tot categorie I in overeenstemming met NBN EN mogen toegepast worden. De stenen dragen dit BENOR-merk of gelijkwaardig. Voor elke bezorging is een certificaat over oorsprong gevoegd. De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring vanwege met de ontwerper. Specificaties Stenen: formaat (lxbxh): modulair formaat op verzoek over aannemer bruto gespleten volumemassa: min. 800 kg/m³ (tolerantiecategorie D1 of D2) genormaliseerde doorsnee druksterkte f b : min. 10 N/mm² groepsindeling: groep 4 kopvlak: vlak oppervlak: selectie aannemer Type mortel: mortel wegens algemene inzet overeenkomstig art Dikte van de voegen: naar selectie aannemer rekening houdend betreffende hierboven vermeld morteltype Metselverband: halfsteens verband Een dragende binnenmuren geraken ter plaatse gemetst volgens art Dit metselwerk is uitgevoerd in overeenstemming met de regels aangaande de kunst en overeenkomstig een richtlijnen over een fabrikant. Keuring Beschadigde stenen mogen niet verwerkt worden. Is zodra beschadiging beschouwd: Iedere gebroken steen of elke hoek ofwel randschade waarvan dit volume hoger is dan 20 cm³. Wegens stenen welke aangewend moeten worden in herkenbaar blijvend metselwerk geraken eveneens wanneer beschadiging beschouwd: Een afgestoten hoek, rand ofwel nerf betreffende opgebrachte (glazuur)lagen, ofwel zichtbare scheuren of afgeschuurde bezanding of profilering, vanwege zover deze voor een zichtvlakken over een baksteen wanneer storend moeten geraken beschouwd.

Een plaatsing gebeurt volgens een op dit plaattype en oppervlaktebehandeling afgestemde manier, o.a. door de keuze van een bevestigingsmiddelen en een plaatsingsrichting. De plaatsingsvoorschriften over de fabrikant worden nauwkeurig opgevolgd vulelementen aluminium PM Meting aard van een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs over een buitenschrijnwerk. Vulelementen bestaande uit ons isolerende kern gecacheerd met aluminium platen. Een aluminiumplaten beantwoorden met de normen NBN EN 573, NBN EN 485 en DIN Specificaties Warmtedoorgangscoefficiënt (U dan ook-waarde) vulpaneel: max. 5,2 W/m2K Aard van de aluminiumplaten: Nominale dikte: minimaal 2,5 mm. Afwerking en kleur: identiek met die betreffende de raamprofielen. Aanvullende specificaties Aard vanhet isoloatiemateriaal betreffende hoge densiteit PPur ofwel PIR. Een platen worden beschermd betreffende een afneembare polyethyleenfilm. De vulelementen geraken geplaatst in ons open systeem. Toepassing Zie buitenschrijnwerk - borderel Deur betreffende nooddouche en technisch lokaal. Portiersgebouw containerpark Boom 134

De karakteristieken van de hechtingsmaterialen beantwoorden aan hoofdstuk 3 van TV 237. Ons technische documentatie van de tegellijm is ter goedkeuring voorgelegd met de architect. Een opbouw met de leg- en voegmaterialen, elastische kitten en de nodige rand-, scheidings- en uitzetvoegen wordt gekozen in functie over de plaatsingsomstandigheden en het soort tegel. Een materialen vanwege een afwerkingsvoegen tussen de tegels antwoorden aan 3.5 over TV 237. Zij dienen te verenigbaar bestaan met de aangewende legmortel ofwel plaatsingslijm. Dit zand van de voegspecie bevat nauwelijks kleurende stoffen en bevat geen klei en ijzerhoudende deeltjes. Een producten voor uitzettingsvoegen voldoen aan 3.6 over TV 237. Vóór dit aanbrengen over de kit dien men een voeg voorzien van een voegbodem ofwel over een andere kunststof die de hechting met een kit met een voegbodem verhindert. Dit toepassen betreffende ons rubberbitumenkit is niet toegelaten. De plaatsing aangaande de tegels gaat voordoen overeenkomstig een richtlijnen beschreven in hoofdstuk 6 aangaande TV 237. De toleranties bijvoorbeeld geregistreerd in tabel 9 over TV 237 zijn betreffende inzet. Voor de vlakheid aangaande de tegels wordt echter een strengere tolerantie geëist: maximale afwijking over 0,5%. Keuring Een keuring over een materialen en controle aangaande een werken zullen voordoen overeenkomstig hoofdstuk 7 met TV tegelvloeren keramisch/getrokken tegels FH m2 Meting meeteenheid: ieder m2 meetcode: netto oppervlakte gemeten tussen een onafgewerkte muren. De oppervlakten geraken over de voegen en naden heen gemeten. Mee betegelde deurtussenruimten worden meegerekend. Openingen en onderbrekingen hoger vervolgens 0,50 m2 worden afgetrokken. aard aangaande de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Portiersgebouw containerpark Boom 149

Een afdichtingsmat, lijm en alle verbindings-, verschijning- en hulpstukken zijn betreffende gelijke fabrikant. volgens voorschriften fabrikant. Een wandbetegeling sluit aan bij een uitvoering betreffende de voorziene tegeldouche. Daar wordt een dubbele afdichting voorzien voor douche- en badranden en keukenwerkbladen, d.w.z. dat de voeg een allereerste maal dien opgespoten geraken vóór plaatsing over de wandbetegeling. Pas na visuele controle via de architect mag de betegeling aangebracht worden. Daar wordt toepassing geschapen van duurzaam elastische, niet-zuurhoudende sanitaire siliconen. Vanwege de afwerking betreffende de in dit zicht blijvende hoeken is gebruik geschapen van aangepaste aanmeldingen uit geanodiseerd kunststof. Voegdichting anti vloer betreffende bewegingsprofielen uit geanodiseerd aluminium. Inzet Kleedkamer: rondom douchecabine,volledige hoogte keuken: tussen werkbladen en hangkastjesin keuken Portiersgebouw containerpark Boom 165

De platen zijn bestemd mits spouwisolatie en bezitten aan een ATG-H productgoedkeuring of gelijkwaardig. Specificaties Isolatiedikte: volgens subartikel Afwerking: aan beide zijden voorzien aangaande een aluminiumfolie Randafwerking: tand en groef Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde): maximum 0,023 W/mK Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet aangaande toepassing) De platen bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig wegens inzet ingeval gedeeltelijke spouwvulling. Reactie voor dupliceert (NBN EN ): minimum klasse D-s2-d0 De platen geraken voorzien zodra gedeeltelijke spouwvulling. Een isolatielaag wordt uitgevoerd in één laag Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper zo niet aangaande toepassing) Ter bevordering aangaande de winddichtheid worden de naden en zichtbare plaatranden afgeplakt met een daartoe bestemde weersbestendige, duurzame tape. Een tape is aangebracht op ons pluizige, propere ondergrond en is aan bestaan volledige lengte juist aangedrukt spouwmuurisolatie buitenspouwblad PUR ofwel PIR/10 cm FH m2 Meting meeteenheid: per m2 meetcode: gemeten in overeenstemming met netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken aard van een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Inzet buitenspouwblad Portiersgebouw containerpark Boom 93

Meting aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) Een lokalen horen te overeenstemmen betreffende een voorschriften van het ARAB en aanbevelingen betreffende dit NAVB. Een keet dien behoorlijk verlicht bestaan, in de winter behoorlijk verhit kunnen worden en voorzien bestaan met aangepast meubilair. Deze bouwketen mogen niet gebruikt geraken voor dit opslaan van materialen en werktuig werflokalen sanitaire voorzieningen PM Een aannemer voorziet een nodige sanitaire voorzieningen met minimaal één (chemisch) toilet. Meting aard over de overeenkomst: Pro memorie (PM) Een sanitaire voorzieningen bestaan voorzien betreffende verlichting en een watervoorziening. Ze horen te overeenstemmen betreffende de eisen betreffende het ARAB inzake beveiliging en hygiëne. Portiersgebouw containerpark Boom 58

200 leidingnet & toebehoren - meestal Dit betreft de service, plaatsing en aansluitingen tot realisatie met een bedrijfsklaar warmtedistributienet, betreffende inbegrip betreffende alle toebehoren (bochten, T-stukken, aftakkingen, verbindingen, beugels, collectoren, ) en een vereiste drukproeven, betreffende uitzondering met dit kraanwerk. Er worden stalen leidingen gebruikt voor de hoofdleidingen in de technische ruimte, verder geraken daar kunststoffen leidingen gebruikt stalen buizen FH sog Schroefbare naadloze of gelaste stalen buizen tot en betreffende ND 32, van DN40 zijn dit nietschroefbare naadloze stalen buizen, gewone reeks. Al die leidingen worden met afschot tot de ketel ofwel een aftapkraan gelegd opdat het precies compleet mag geledigd worden. Alle hoogste punten geraken voorzien betreffende een ontluchtingsmogelijkheid (via radiator en/ofwel een automatische eenvoudig te verzorgen ontluchter). De leidingen dienen te gesneden geraken met ons speciaal snijtoestel en nadien nauwgezet worden afgebraamd; perfect rechtlijnig geplaatst geraken, waarbij iedere richtingsverandering ofwel aftakking uitstekend haaks wordt gerealiseerd d.

113 dakdoorbrekingen, bewegingsvoegen overeenkomstig een bepalingen betreffende TV 244, alsook de randafwerking (en/ofwel herstelling) t.a.v. aangrenzende constructies. De stroken zullen zoveel mogelijk uit één stuk, regelmatig en spanningsvrij, uitgerold en bevestigd geraken. De schikking aangaande langs- en dwarsnaden is dusdanig gekozen dat een volledige waterafvloeiing verzekerd kan zijn. Als een helling verdere dan 20% bedraagt moeten een schikkingen vanwege het bevestigen betreffende een dakdichting uitgevoerd worden volgens een technische goedkeuring ATG. Aan een dakranden geraken de hoeken tussen dit strekkende deel en de opkant, behoudens detailtekeningen, afgeschuind tussen een hoek van 45, betreffende schuin gesneden isolatiestroken afdichting & afwerking plat dak - waterdichtheidsproeven PM Algemeen Na uitvoering van een dakafdichting geraken een daken, ter beproeving betreffende een waterdichtheid bij drinkwater gezet gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig een bepalingen betreffende TV afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten PM Algemeen Een aannemer blijft gedurende een tijdperk over 10 jaar na een voorlopige oplevering, aansprakelijk voor een volledige waterdichtheid met de uitgevoerde dakafdichting. Bijkomend zal een aannemer voor de voorlopige oplevering ons door een fabrikant opgemaakt attest brengen, houdende ons 10-jarige fabriekswaarborg op gebreken m.b.t. de geleverde materialen (buiten voorbehoud op materialen en arbeidsloon als zich dientengevolge ons vervanging aangaande de dakbedekking zou opdringen). Dienaangaande dienen alle richtlijnen aangaande een producent van de dakdichtingsmaterialen (in overeenstemming met technische goedkeuring ATG) nauwgezet te worden nageleefd, onverminderd gebeurlijke tegenstrijdige bepalingen vermeld in het apart bestek bitumineuze dakafdichting - SBS bitumineuze dakafdichting - SBS/volgekleefd (T) FH m2 Meting meeteenheid: per m2 meetcode: netto horizontaal geprojecteerde dakoppervlakte.

246 voorgelegd worden aan de leidinggevende ingenieur. De aangewende bevestigingsmiddelen en een bevestigingswijze dienen evenals vanwege uitvoering ter goedkeuring voorgelegd te geraken aan de leidende ingenieur. In de verkoopprijs kan zijn steeds opnieuw
steeds weer inbegrepen: Dit leveren en publiceren ervan, betreffende inbegrip aangaande het afleveren en publiceren met de nodige draagprofielen, verbindingselementen en eventuele andere hulpelementen. Het vervaardigen betreffende de nodige openingen in een wanden en vloeren en dit eventueel aanpassen over een bestaande openingen. Het opruimen en afvoeren over alle stof, puin en afval die deze werkzaamheden met zichzelf meebrengen. Tenzij dit verder in dit bestek anders vermeld kan zijn, of zo daar andersluidende richtlijnen van een leidinggevende ingenieur zijn, dien er boven het hoogste punt over de kabelgang ons vrije hoogte blijven betreffende tenminste 150 mm. Ingeval een doorgang bij de kabelgang dien vrij blijven, bedraagt de vrije hoogte tussen een draagijzers, indien dit geoorloofd kan zijn, tenminste 2,10 meter. Een opgestelde kabelgangen horen te tenminste langs één zijde volledig vrij blijven, zodanig dat de kabels gemakkelijk in de goot geplaatst kunnen worden. Het behandeling met U dan ook-vormige ophangbeugels kan zijn teneinde die reden ook niet toegelaten. De ophanging gebeurt via geneesmiddel van gecadmieerde L-vormige draagprofielen, opdat één zijde almaar toegankelijk blijft voor dit toevoegen betreffende een nodige kabels. Een kabelgoot bestaan uit geperforeerde geprefabriceerde elementen uit U dan ook- ofwel C-vormig geplooide gegalvaniseerde staalplaat, waarvan de opstaande zijden, genoeg hoog zijn om een kabels zonder bevestiging in de goot te kunnen leggen.

Speciale zorg moet worden besteed aan het vermijden met contactgeluidsbruggen. Een plint mag geen contact met een vloer produceren, voor het aandrukken in de gebruikte lijm/mortel mag de open voeg tussen vloer en muur niet geraken gevuld betreffende mortel. Zeer goede randstroken geraken afgesneden, waarna een elastische voegen kunnen uitgevoerd worden. De randvoeg onderaan de plinten wordt uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk met TV 237. Het behandeling betreffende rubberbitumenkit kan zijn niet toegelaten. De kleur aangaande de kitten en een voegmortel kan zijn te kiezen via een ontwerper. Al die uitzet- en scheidingsvoegen bestaan inbegrepen en uit te voeren overeenkomstig de richtlijnen aangaande hoofdstuk 7 aangaande TV 237. Keuring Hoogteverschillen tussen plintstukken, die visueel onplezierig zijn én groter dan 2,5 mm worden afgekeurd. Toepassing Alle lokalen in dit gebouw betreffende uitzondering met een douches daar waar wandtegels more info tot anti een vloer geraken aangebracht. Portiersgebouw containerpark Boom 151

142 51. BINNENPLAATAFWERKING uitbekleding sanitaire toestellen algemeen uitbekleding sanitaire apparaten te betegelen lp uitbekleding sanitaire apparaten te betegelen langspeelplaat/gipskarton FH st De sanitaire apparaten geraken uitgewerkt met ons gipskartonplaat op regelwerk. Meting meeteenheid: per stuk, ongeacht een aard en afmetingen met dit sanitair apparaat aard met een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Een platen bestaan ongevoelig vanwege vocht of organische aantastingen en bestemd vanwege dit aanbrengen met een voorziene wandbetegeling tussen rubriek Specificaties regelwerk: selectie aannemer tussen: hout (voldoet aan STS 04.4, kan zijn geschaafd aan een zijden waarop een beplating is aangebracht en kan zijn beschermd betreffende ons procédé A2.1 overeenkomstig STS of van organische duurzaamheidsklasse twee; de houtsecties moeten een belangrijke constructie waarborgen en bestaan zo dat de bekledingsplaat met afwerking precies onder de badrand mag geraken geschoven) metaal (voldoet aan NBN EN 14195, verzinkt ZN 275 en minimale wanddikte aangaande profiel 0,6 mm; een secties moeten ons belangrijke constructie waarborgen en zijn zo dat een bekledingsplaat betreffende afwerking net onder de badrand mag geraken geschoven) Plaatmateriaal: vochtwerende gipskartonplaat, type H1 (wateropname max 5%), dikte 12,5 / mm Randdichtingen: elastische kit (neutrale sanitaire siliconen) Het raamwerk wordt vervaardigd uit een degelijk gemonteerd keperwerk van regels, stijlen en tussenstijlen.

Dit inbouwsysteem is betreffende identiek merk indien een closetpot. Dit element zit in een metalen model dat in het blauw gecoat. En kan zijn uitgerust betreffende een geluidsarm inbouwspoelreservoir in hoogwaardige kunststof, voorzien betreffende ons anticondensisolatie en een aangepast aansluitgarnituur wegens het waterdicht bevestigen betreffende dit spoelreservoir op de closetpot. De spoelinrichting kan zijn standaard uitgerust betreffende een waterbesparende dubbel instelbare leegloopinrichting (3 tot 7,5 liter). Het bezoekluik kan zijn afgedekt betreffende een elpee in kleurvaste kunststof betreffende twee in het deksel geïntegreerde drukknoppen. Specificaties Type : inbouw vanwege systeemwand /lichtwegend wand. Afmetingen : 500x1045mm diepte 120mm In hoogte verstelbaar : 0 20cm Voorzien voor standaard hangclosets tot maximaal 60cm lengte Bediening : drukknop in kunststof Wit grote en korte bol Een leegloopinrichting met overloopbuis en klep is voorzien aangaande ons dubbel instelbaar waterbesparend doseersysteem tussen 3 tot 7,5liter. Een montage gebeurt in overeenstemming met een voorschriften van de fabrikant en een aanduidingen op een plannen. Portiersgebouw containerpark Boom 182

..); hij gaat chemisch en mechanisch betreffende de waterdichting verenigbaar zijn. Een aannemer neemt een nodige voorzorgen tegen de beschadiging over dit dichtingsmembraan. Dit dichtingsmembraan zal ter hoogte van al die vloerdoorbrekingen, wanden en verticale structuurelementen betreffende zorg en betreffende minimale opstand aangaande 15 cm geplaatst geraken, waardoor de waterdichting blijvend verzekerd kan zijn. Keuring Een architect controleert de plaatsing van een waterdichtingsmembranen en kijkt de aansluitingsdetails en overlappingen na op hun goede uitvoering vochtwerende lagen - folies vochtwerende lagen folies/pe PM Een vochtwerende laag is een waterdichte (visqueen)polyethyleenfolie. Meting aard aangaande een overeenkomst: Pro memorie (PM). Een werken behoren te inbegrepen zijn in de posten betreffende een draagvloer op volle vloer, handige funderingsplaat, lp op putten en/ofwel vloerisolatie. Ze worden ook niet afzonderlijk opgemeten. Een folie mag niet kleven of gescheurd bestaan. Specificaties Dikte: minimum 0,2mm Portiersgebouw containerpark Boom 78

76 wachtbuis wegens teledistributie: 50 mm wachtbuis wegens drinkwater: 75 mm De aansluitbocht is aangepast aan de evenwijdige ofwel dwarse opstelling t.o.v. invoeropening. Een netbeheerder is tijdig geraadpleegd om de exacte regio over een binnenkomende nutsvoorzieningen te kennen. Een aannemer zit de aansluitbocht in in de funderingswand en zorgt een waterdichte verbinding aansluitbocht-betonwand. De voorschriften betreffende de distributienetbeheerder moeten strikt gevolgd geraken. Bij de service dienen te de openingen aangaande een aansluitbocht nauwgezet afgedicht bestaan betreffende eenvoudig te verminderen ophouden. De bovenzijde aangaande de toegangsopeningen in de fundering ligt op summier 600 mm bij het definitieve maaiveld. Een toegangsopeningen met of naar de aansluitbocht in een thuis eindigen minimum 30 mm boven de afgewerkte binnenvloer. Ingeval het benodigd is, moeten een toegangen met de aansluitbocht worden verlengd betreffende standaard thermoplastische buizen met gladde binnenwand. Een as met de buizen bevindt zich op ten minste 120mm betreffende een afgewerkte wand. Een wachtbuizen vertrekken van een aansluitbocht en eindigen behalve mekaar met een rooilijn.

Feiten over Gegalvaniseerde tackernagels onthuld

Veiligheidscilinder: vernikkeld messing, europrofiel 17 mm volgens NBN EN 1303, voorzien betreffende inboorbeveiliging d.m.v. hardmetalen stiften in cilinderhuis en kern. Keurmerk cilinders: SKG** Aanvullende specificaties Een naar behalve draaiende delen geraken voorzien van deurdrangers. Sleutelplan: in overeenstemming met artikel Toepassing Te voorzien op de buitendeuren hang- en sluitwerk - deurdrangers PM Meestal De classificatie aangaande de bedieningskrachten beantwoordt aan NBN EN Hang- en sluitwerk - Deurdrangers - Eisen en beproevingsmethoden. Ze zijn CE-gekeurd en vriendelijk aan de verscheidene belastingen gesteld aan de deuren in functie aangaande de categorie en type betreffende een deuren, de massa over een deurvleugels die de deurgehelen samenstellen en een deurbreedte. Wegens hoge ofwel zware deuren, winderige of tochtige voorwaarden moet men drangers betreffende een grotere kracht voorzien hang- en sluitwerk deurdrangers/manueel FH st Meting meeteenheid: ieder stuk aard over de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Specificaties Type: deursluiter betreffende glijarm: balkvormig, vervaardigd uit ons alu-legering betreffende zeer hoge corrosieweerstand ofwel uit gietijzer overtrokken betreffende een alu-afdekkap. Een deursluiter kan zijn met het Portiersgebouw containerpark Boom 130

191 wandafsluitkranen - doorgaans Al die aansluitpunten vanwege waterkranen, behoudens de dienstkranen, dienen te geraken voorafgegaan door wandafsluitkranen (stopkranen), dewelke ons debietregeling of een volledige afsluiting toelaten en tevens dit makkelijk loskoppelen met een kranen mogelijk horen te vervaardigen wandafsluitkranen - enkelvoudige stopkraan FH st Het betreft rechte stopkraantjes ofwel hoekstopkraantjes in verchroomd messing met progressieve sluiting en met ronde draaiknop. SPECIFICATIES Nominale diameter : 1/2 Type : betreffende progressieve sluiting Toepassing Vanwege de respectievelijke toestellen dienen volgende stopkranen te worden voorzien, per wastafelkraan welke op een wastafel gemonteerd is wandafsluitkranen stopkraan met dienstkraan FH st Dit betreft rechte stopkraantjes of hoekstopkraantjes in verchroomd messing met progressieve sluiting en met ronde draaiknop. Voorzien aangaande een 2 de verbinding wegens een verbinding over een vaatwasser. SPECIFICATIES Nominale diameter : 2/2 + 3/4" Type : met progressieve sluiting Inzet Overeenkomstig regelen en meetstaat, met elke keukenspoeltafel dienstkranen - doorgaans Het betreft muurkranen, bestemd voor een toevoer over koud water, boven uitgietbakken, ingeval voeding voor een wasmachine, vaatwasmachine,.

179 aanvoerleidingen & toebehoren - leidingisolatie PM Al die leidingen in opbouw, geraken verplicht voorzien betreffende ons thermische leidingisolatie conform NBN D Centrale verwarming, ventilatie en luchtbehandeling - Gemeenschappelijke eisen voor al die systemen - Thermische isolatie (1992). De leidingisolatie zit PRO MEMORIE inbegrepen in post Een leidingisolatie is zelfdovend, chemisch neutraal, niet giftig, bevat nauwelijks corrosieverwekkende bestanddelen en kan zijn bestand tegen temperaturen over -15 C tot 90 C. De binnendiameter van een isolatie moet vriendelijk zijn aan de buitendiameter met een leidingen waardoor deze perfect worden omsloten. De isolatie is doorlopend aan een eventuele ophangbeugels. Voor diameters van ND40 geraken al die toebehoren (kranen, koppelingen ) alsmede geïsoleerd. Er is behandeling gemaakt van fabrieksmatig aangebrachte isolatiemantels voor een leidingen die in een chape en/of dekvloeren verlopen. Wegens een leidingen in opbouw in schachten, nep plafonds, tussen een houten spanten, enz. is er gebruik gemaakt van soepele slangen uit ons elastomeer op basis over synthetisch rubber betreffende gesloten celstructuur en gladde buitenwand. Een leidingen geraken met mekaar aangevoegd door een zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd betreffende netstructuurwapening, afgedekt betreffende ons polyethyleen folie.

219 68. VENTILATIE & KLIMATISATIE ventilatie & klimatisatie - doorgaans Algemeen Een ventilatie aangaande een klassen, gangen, sanitair en beringen is gebaseerd op toevoer van verse lucht via raamroosters en een vervuilde lucht via mechanische afvoer. In de klassen d.m.v. over individuele Co2 meting betreffende een minimumdebiet aangaande twintig%. In de gangen, sanitair en bergingen worden een luchtdebieten continue gewaarborgd. VENTILATIEDEBIETEN Een ventilatiedebieten zijn berekend volgens een EPB en zijn aangegeven op een organiseren. Luchtsnelheden De luchtsnelheden in kanalen zullen eerstvolgende maxima in de betreffende lokalen ook niet overschrijden: Bureauruimte : 3m/s Gangen, sanitair, bergingen, kleedkamers : 4m/s Technische ruimte en bovendaks : 5m/s De luchtsnelheden in luchtgroepen moeten NOOIT boven een 2m/s zijn Een luchtsnelheden in de leefzone (centraal in het lokaal op 1m50 hoogte) over dit betreffende lokaal, gecreëerd door een worp ofwel aanzuig van de roosters, moeten volgende maxima ook niet overschrijden: bureau : 0.15m/s Gangen, sanitair, bergingen : 0.20m/s Technische ruimte en bovendaks : 0.20m/s Akoestiek NR30 maximaal in een gebouwen ventilatiekanalen - meestal Het betreft een levering, plaatsing en bedrijfsklare aansluiting met alle verluchtingskanalen, welke ook niet behoren tot gecombineerde rook- & verluchtingskanalen.

147 53. BINNENVLOERAFWERKINGEN binnenvloerafwerkingen - doorgaans Materialen De capaciteit betreffende de gebruikte materialen moet overeenstemmen met de bestemming over een lokalen en de te verwachten gebruiksbelastingen. Een aannemer legt voorafgaandelijk een kleurenkaart, stalen en desnoods gevraagde attesten, alsook ons technische documentatie aangaande alle voorbehandelingsproducten, hechtingsmaterialen, elastische kitten, e.d. ter goedkeuring vanwege aan een architect. De voorgelegde stalen behoren te dit gemiddelde uitzicht, kleur(en) en oppervlaktestaat betreffende een uiteindelijke service vertonen. De maatafstemming moet overeenstemmen met een modulatie over het plaatsingspatroon en de uitvoeringstechniek. Bij een voorlopige oplevering overhandigt een aannemer een onderhoudsvoorschriften wegens een geplaatste binnenvloerafwerkingen aan de bouwheer. Een vloerafwerkingen mogen slechts uitgevoerd worden in een winddicht gebouw en na voltooiing betreffende een pleisterwerken. Een aannemer controleert een situatie van de ondervloer (ponssterkte, vochtgehalte, vlakheid, horizontaliteit, laagdikte en pashoogte) en deelt zijn eventuele opmerkingen mee met een architect. Een vloerafwerkingen mogen slechts geplaatst worden als voldaan is aan de klimatologische voorwaarden i.f.v. de soort bekleding. Voor vloerverwarmingssystemen moet het door een fabrikant voorgeschreven opstartschema uitgevoerd geraken vóór dit publiceren over een betegeling. Er moet minstens één volledige opwarmings- en afkoelingscyclus doorlopen worden. De eventuele scheidingslijn tussen meerdere bevloeringsmaterialen in aaneengrenzende ruimten moet tussen het deurblad voorzien worden.

120 40. BUITENSCHRIJNWERK buitenschrijnwerk - algemeen De post buitenschrijnwerk omvat steeds: een opmeting en controle van een passende afmetingen ter plaatse; een eventuele voorstudies ten laste betreffende de aanneming, een vanwege te leggen berekeningsnota s; de levering en filmmontage over al die geassembleerde raam- en deurgehelen, met inbegrip van een voorziene aansluitingen, randisolatie en voegafwerkingen tussen schrijnwerk en ruwbouw, verschillende maatregelen m.b.t. de vereiste luchtdichtheid, akoestische prestaties, de beschermende behandeling en/ofwel afwerking, incl. eventuele bijkomende bestrijkingen na plaatsing; de levering en filmmontage over dit hang-en sluitwerk, een controle en naregeling ervan, een eerste maal voor een voorlopige oplevering en ons 2e maal voor de definitieve oplevering, met inbegrip over het waar benodigd vernieuwen over slecht afsluitende dichtingsrubbers; een eventuele levering en filmmontage van te integreren verluchtingsroosters; een levering en filmmontage van beglazing en vulelementen, incl. spieën, glaslatten en dichtingen; de reiniging voorafgaand met een oplevering. Materialen Alle geleverde ramen en deuren hebben een CE-markering, vergezeld met ons prestatieverklaring, conform de productnorm NBN-EN Overeenkomstig toepassingsgebied gelden onderstaande normen: NBN EN Ramen en deuren - Productnorm, prestatie-voorwaarden - Deel 2: Ramen en deuren zonder dupliceert- en rookwerende eigenschappen NBN B Buitenschrijnwerk - Deel 2 Handige voorschriften (vervangt STS Buitenschrijnwerk - Handige voorschriften) STS Prestatie-eisen Deuren (behalve + binnen) STS Dichtingskitten voor gevels TV Dimensioneren over schrijnwerk onder windbelasting TV Mechanische inbraakbeveiliging van schrijnwerk en beglazing Typebestek wegens inbraakvertragend schrijnwerk en beglazing (TIS-inbraak, 2006/2014) Een aannemer bezorgt betreffende alle raam- en deurprofielen, hang- en sluitwerk, beglazing, ventilatieroosters en de plaatsingswijze vóór bezorging en plaatsing ter goedkeuring aan het Bestuur: een vereiste attesten, technische goedkeuring ATG, garantiebewijzen, stalen met de verscheidene componenten, waarvan ten minste één opendraaiende hoek, model raam- en deurbeslag, kleurenkaart betreffende dit beschikbare kleurengamma betreffende de fabrikant, een ramenplan betreffende duidelijke aanduiding met een draai- en schuifrichtingen; de voorziene beglazingstypes en respectievelijke glasdiktes per raamelement een gedetailleerde berekening betreffende een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-window) per raamtype overeenkomstig NBN EN ISO een desnoods gevraagde akoestische studie een prototype ter beproeving of modelopstelling Keuring Vanwege een voorlopige oplevering wordt het buitenschrijnwerk en de beglazing ontdaan met kitresten, vlekjes, raammerken en klevers op dit glas (na akkoord aangaande de architect).

Daarvan wordt een verslag opgesteld. Die proef kan zijn inbegrepen in het artikel brandveiligheid - meestal PM Algemeen Het KB van 07/07/1994 tot vaststelling betreffende een basisnormen vanwege een preventie over brand en ontploffing waaraan de andere bouwwerken dienen te voldoen met alle wijzigingen kan zijn met inzet op het bouwproject. Een bijlage(s)betreffende dit KB voor lage bouwwerken zijn aangaande inzet. Aanvullend op de basisnormen kunnen tevens bijkomende en/of afwijkende voorschriften aangaande de gemeente of lokale brandweer betreffende inzet zijn. Portiersgebouw containerpark Boom 61

Onverminderd al die specifieke bepalingen bovendien in dit bestek geraken al die aansluitingen tussen een componenten van de gebouwschil (ruwbouw, buitenschrijnwerk, daken, vloeren, ) luchtdicht uitgevoerd. Doorvoeren via muren moeten aldoor op voorhand voorzien worden d.m.v. ingemetselde buisstukken ofwel nadien geboord geraken met een geschikte boor en diameter. Een doorvoeropeningen mogen in nauwelijks geval gekapt worden en dienen te op luchtdichte manier afgewerkt worden. Alle ingrepen in een gebouwschil vanwege elektriciteit, sanitair, verwarming, ventilatie, worden luchtdicht afgewerkt. Een proef wordt uitgevoerd in een afwerkfase van het gebouw, na voltooiing betreffende een technieken en voor smaak vlak voor oplevering. Het tijdstip wordt bepaald in samenspraak betreffende een architect. Bij die test moet de vooropgestelde luchtdichtheidseis behaald worden en dien er een proefrapport en conformiteitsverklaring geleverd worden. Er wordt nadrukkelijk op gewezen het dit herstellen en bijsturen betreffende tekortkomingen in deze periode moeilijk wel niet kan zijn. Een aannemer zal dan ook al die nodige maatregelen treffen wegens en tijdens de uitvoering met de werken waardoor de beoogde gevolgen behaald worden. Een goede coördinatie met de werken betreffende de onderaannemers is een onontbeerlijk. Een aannemer kan desnoods tussentijdse proeven doen. Die richtinggevende proeven kunnen pas uitgevoerd geraken ingeval de gebouwschil volledig dicht kan zijn. Bij voorkeur ontdekken die proeven plaats vanwege een start over de binnenafwerking (muren wel alreeds gepleisterd). Aanwezige lekken kunnen vervolgens nog eenvoudigweg opgespoord en bijgewerkt worden. Die tussentijdse proeven zijn continue ten laste van de aannemer. Portiersgebouw containerpark Boom 60

Een bevestigingswijze gebeurt conform een voorwaarden aangaande een fabrikant en/ofwel onderstaande bepalingen : Een leidingen geraken bevestigd betreffende glijbeugels ofwel Vastpuntbeugels welke de uitzetting en de krimp in de geschikte richting dienen te geleiden. Een beugels mogen niet drukken op de buizen. Glijbeugels laten toe dat de buis daar eenvoudig doorglijdt. Een glijsteunen zijn vervaardigd uit polyethyleen of een roestvast metaal betreffende een breedte aangaande circa twintig à 30 mm. Tussen de beugels en de buizen is ons trilling dempend bouwstof aangebracht om contactgeluiden te vermijden. Vastpuntbeugels kunnen op verscheidene omgangsvormen verwezenlijkt geraken : hetzij door tussen de beugel en een buis 2 metalen halfschalen te voorzien, die naargelang de beugels verdere aangespannen geraken, vaster aankomen te zitten, zonder het de buizen ingesnoerd geraken; hetzij door toepassen te vervaardigen van montageopbouw (tussen twee moffen, tussen 2 lassen, enz.). Verticaal geplaatste buizen geraken voorzien over tenminste één vastpuntbeugel per verdiepingshoogte. Teneinde dit uitbuigen betreffende verticale leidingen en/ofwel het doorhangen van horizontale leidingen te verhinderen, worden tussen twee vaste punten genoeg geleidingsbeugels aangebracht. Tevens bij elke richtingsverandering en op maximum 30 cm aan weerszijden van elke verbinding, moet een beugel voorzien worden. Alle beugels geraken in de muren en/ofwel aan een plafonds bevestigd via middel van een vijspin, bout of draadstang en plug. De sluitmoeren zijn uit roestvast staal. De afstanden tussen een beugels, overeenkomstig aard en diameter van een buizen, bedragen respectievelijk (tenzij de richtlijnen van een systeemleverancier andere maten opleggen) : Tussenafstand - Horizontale leidingen Tussenafstand - Verticale leidingen Portiersgebouw containerpark Boom 169

24 - Daar wordt tevens een gedetailleerde tegensprekelijke catalogisering met een bestaande situatie over een rijwegen en hun uitrusting opgemaakt in aanwezigheid over dit bestuur, aangevuld met foto s. - Een nazichtstaten worden tussen gelijke condities opgesteld. - Een leidend ambtenaar behoudt zichzelf dit recht wegens gedurende een uitvoering van de werken de lijst met een installaties welke dit voorwerp aangaande een plaatsbeschrijving uitmaken, aan te vullen, buiten dat dit supplementaire kosten wegens de aanbestedende overheid betreffende zich meebrengt. Deze tussenkomsten met een leidend ambtenaar in een bepaling over een bouwwerken, installaties en kunstwerken die zouden mogen beïnvloed geraken via een uitvoering betreffende de werken, leggen generlei verantwoordelijkheid ten zijne laste. - Een afschrift aangaande de plaatsbeschrijvingen en van de nazichtstaten fungeert op onkosten van de aannemer opgestuurd te worden aan een leidend ambtenaar. - Een aannemer lichtwegend een leidend ambtenaar ten more info minste 3 dagen op voorhand in aan een uit te voeren vaststellingen welke hierboven voorzien zijn. - De eventuele aanwezigheid van een leidende ambtenaar voor een vaststellingswerkzaamheden, heeft geenszins enig verantwoordelijkheid voor hem tot gevolg, noch ten opzichte over derden, noch ten opzichte over een aannemer. - Een aannemer is verondersteld dit werk nauwgezet bestudeerd te beschikken over en perfect op een hoogte te bestaan van de toestand, betreffende de te herbruiken grond, betreffende de aard betreffende het terrein, betreffende een vervoersmoeilijkheden, met de condities voor de uitvoering met een werken, enz. Na deze bestaan inschrijving ingediend heeft, kan hij geen redenen verdere aanhalen teneinde aanspraak te vervaardigen op schadevergoeding wegens ons fout ofwel vergetelheid in een opmetingsstaat of in het apart bestek.

Draai-en kipramen betreffende vleugelhoogte of -breedte > 120 cm bestaan te voorzien van ons bijkomend sluitpunt in de onder- en bovenregel of aan beide zijkanten, vanaf 180 cm continue twee bijkomende sluitpunten in de bij- en bovenregel ofwel aan beide zijkanten. Vanaf een vleugelbreedte aangaande 140 cm wordt ons bijkomende schaar voorzien om een stabiliteit aangaande dit raam te garanderen. Dit kipbeslag kan zijn standaard voorzien met een anti-foutbediening en nastelbaar d.m.v. regelschroeven, die toelaten ook een aandrukkracht van een vleugel op dit buitenkader ingeval een symmetrie t.o.v. het buitenkader voor te organiseren. In gekipte stand dien dit onmogelijk bestaan met buitenuit het raam verder te openen of te lichten. Voor vleugelgewichten > 90 kg wordt ons versterkingsset voorzien voor een bovenscharnier. Sluitpunten: zelfregelend paddestoeltype conform ATG richtlijnen systeemleverancier. Raambeslag: standaard beslag systeemleverancier in overeenstemming betreffende de gestelde prestaties wegens dit schrijnwerk mits geheel (zie hang- en sluitwerk - standaard beslag) Aanvullende specificaties Warmtedoorgangscoëfficiënt aanmeldingen (Uf-waarde): max. 6
7
8
9 W/m2K Een enkele kipramen geraken voorzien over een zij- en/of bovenvergrendeling en minimum ons tweepuntsvergrendeling. De bovenraamsluiting is ingewerkt. Zij worden van op handhoogte bewogen door een hefboommechanisme aaneengehecht aan 2 valscharen bovenaan de zijkanten betreffende de vleugel. Inzet Zie buitenschrijnwerk - borderel Portiersgebouw containerpark Boom 126

Vloerverwarming kan zijn ons perfect gemak systeem waarbij tussen de vloerafwerking ons systeem aangebracht is waarmee de woon/leef ruimte verwarmt wordt. Vloerverwarming systemen produceren gebruik betreffende lage temperaturen.

165 De tegellijm draagt ons technische goedkeuring ATG ofwel gelijkwaardig. Een tegels geraken aangebracht in een dunbed volgens TV via geneesmiddel aangaande een enige verlijming op een voorziene ondergrond(-en) betreffende pleisterwerk overeenkomstig hoofdstuk 50 Een lijmkamvertanding dien dusdanig gekozen worden het het contactoppervlak minimum 65% bedraagt met dit tegeloppervlak. Stelpatroon: symmetrisch (waarbij het gebruik betreffende smalle repen van niet zo vervolgens ons halve tegel wordt vermeden) geplaatst betreffende doorlopende voegen Voegbreedte: gelijkmatige effen voegen van twee mm breed, waarbij een voegbreedte nimmer kleiner is dan het dubbel van een toleranties op een tegelafmetingen. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen via ontwerper ingeval niet over toepassing) Vanwege het betegelen wordt de drager over een volledige oppervlakte uitbekleed betreffende ons barstoverbruggende afdichtingsmat bestaande uit mild PE en met allebei de zijden voorzien van een vliesweefsel voor een goede verankering in de tegellijm en waarop de tegelbekleding regelrecht kan aangebracht worden.

26 Art.58 Selectie kandidaten en inschrijvers wijzigend/aanvullend De kwalitatieve selectiecriteria staan vermeld in de synopsis Via in te typen op deze opdracht verklaart de kandidaat/inschrijver op erewoord het: - Deze zich niet bevindt in één met de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 61 tot 66 met het besluit; - Hij voldaan heeft met de bepalingen aangaande verhalen 61 tot 66 van dit besluit. Iedere wijziging in bestaan situatie dient onmiddellijk met de opdrachtgevers te worden gemeld. Ze mogen op ieder moment in de manier een gevraagde inlichtingen en documenten opeisen. Ons onjuiste verklaring kan de ook niet-selectie van een kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben. Dit ook niet verstrekken met een gevraagde inlichtingen/documenten kan de ook niet-selectie met een kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben. Art.60 Administratieve vereenvoudiging aanvullend/wijzigend Art.60-6
7
8
9 Een aanbestedende overheid vraagt enig voor de Belgische inschrijvers zelf eerstvolgende documenten op - Attest inzake sociale zekerheid en het bijbehorende attest "inhoudingsplicht artikel 30bis" - Attest hoofdelijke aansprakelijkheid en inhouding artikel WIB - Bewijs betreffende erkenning Art.61 Toegangsrecht aanvullend Uitsluiting na inzet over Art.47 twee van het K.B. van 14 januari 2013 Onverminderd een bepalingen betreffende dit artikel zullen bovendien geraken uitgesloten met deelname aan de opdracht (ook ingeval opdrachtnemer, als onderaannemer, als entiteit waarna ons kandidaat/inschrijver zich beroept cfr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15